KONTAKT Z NAMI

ul. Reja 5
65-001 Zielona Góra

​encerece@gmail.com

TELEFON

664 294 338

NR KONTA

81 1060 0076 0000 3080 0008 0456

© 2019  EnceRęce

REGULAMIN

Regulamin półkolonii i ferii

Warunki uczestnictwa w Zajęciach „Półkolonie i ferie w EnceRęce"

organizowanych przez EnceRęce szkoła gotowania, zwanym dalej Organizatorem.

I. ZGŁOSZENIE

1. Zgłoszenie udziału w Zajęciach następuje z chwilą wniesienia opłaty rezerwacji za Zajęcia lub pełnej opłaty za Zajęcia.
2. Opłata dokonywana jest za pośrednictwem podanego na stronie konta EnceRęce.
3. W przypadku wniesienia opłaty rezerwacyjnej za zajęcia Klient zobowiązany jest do dokonania pozostałej części opłaty

    na siedem dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Zajęć.
4. Klient zgłaszający udział w Zajęciach zobowiązany jest do uzupełnienia i podpisania Karty zgłoszeniowej Dziecka na Zajęcia,

    zwaną dalej Kartą zgłoszeniową.
5. Uczestnikiem Zajęć jest Dziecko, którego dane wpisane są w Karcie zgłoszeniowej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Uczestnika na Zajęcia z powodu braku dostarczenia do Organizatora Karty

    zgłoszeniowej oraz w przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących Uczestnika w Karcie Zgłoszeniowej.

    W takiej sytuacji zastosowanie mają zasady rezygnacji z Zajęć opisanych w punkcie II Rezygnacja.

II. REZYGNACJA

1. Klient ma prawo zrezygnować z opłaconych przez niego Zajęć.
2. Opłata za rezerwację miejsca na Zajęciach jest bezwrotna.
3. Powiadomienie o rezygnacji Klienta z Zajęć musi być złożone pisemnie, poprzez wysłanie wiadomości

    na adres e-mail: encerece@gmail.com
4. W przypadku powiadomienia Organizatora o fakcie rezygnacji przez Klienta z udziału w Zajęciach w terminie krótszym

    niż dwadzieścia jeden dni roboczych (włącznie), ale nie dłuższym niż siedem dni roboczych (włącznie) od dnia

    rozpoczęcia Zajęć, Klient ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 zł. Pozostała część opłaty za Zajęcia jest

    Klientowi zwracana na podane przez Klienta konto bankowe w terminie do 7 dni od daty podania przez Klienta numeru konta

    bankowego.
5. W przypadku powiadomienia Organizatora o fakcie rezygnacji przez Klienta z udziału w Zajęciach w terminie krótszym

    niż siedem dni roboczych (włącznie), ale nie dłuższym niż cztery dni robocze (włącznie) od dnia rozpoczęcia Zajęć, Klient

    ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 zł oraz koszt opłaty przygotowania Zajęć przez Organizatora

    w wysokości 200 zł ceny Zajęć. Pozostała część opłaty za Zajęcia jest Klientowi zwracana na podane przez Klienta konto

    bankowe w terminie do 7 dni od daty podania przez Klienta numeru konta bankowego.
6. W przypadku powiadomienia Organizatora o fakcie rezygnacji Klienta z udziału w Zajęciach na cztery dni robocze

    (włącznie) od dnia rozpoczęcia Zajęć, Klient ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 zł oraz koszt opłaty

    przygotowania Zajęć przez Organizatora w wysokości 200 zł ceny Zajęć oraz koszt zakupu materiałów na Zajęcia

    w wysokości 150 zł.
7. W przypadku wniesienia przez Klienta promocyjnej opłaty za Zajęcia i rezygnacji przez Klienta z Zajęć na warunkach opisanych

    w punkcie 5 i 6 koszt opłaty przygotowania Zajęć oraz koszt zakupu materiałów na Zajęcia adaptowane są proporcjonalnie

    w stosunku do udzielonego Klientowi rabatu.  
8. W przypadku braku powiadomienia Organizatora o fakcie rezygnacji przez Klienta z udziału w Zajęciach opłata za Zajęcia

    nie jest Klientowi zwracana.
9. W przypadku niepojawienia się Klienta/ Uczestnika Zajęć na wykupionych Zajęciach opłata za Zajęcia nie jest Klientowi

    zwracana.
10. Klient w przypadku braku możliwości uczestnictwa w opłaconych Zajęciach ma prawo wskazać inną osobę, która będzie

    uczestniczyła w Zajęciach zamiast niego. Warunkiem jest poinformowanie o tym Organizatora w formie pisemnej na adres

    mejlowy encerece@gmail.com najpóźniej na jeden dzień przed Zajęciami oraz przekazanie Organizatorowi Karty zgłoszeniowej

    Dziecka na Zajęcia.
11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Zajęć z przyczyn od niego niezależnych (działanie siły wyższej)

    oraz prawo odwołania Zajęć na trzy dni przed rozpoczęciem w przypadku braku wymaganego minimum

    uczestników (6 osób). Zgłaszający otrzymuje z tego tytułu całkowity zwrot opłaty w terminie nie później niż trzy

    dni robocze.
12. Klient na prawo złożyć reklamację. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie na adres e-mailowy: encerece@gmail.com